CP42 - Coach Profesional Ejecutivo Certificado
kepa.coaching@hotmail.com